INSTITUUTTI

Suomen Lontoon instituutti on Lontoossa sijaitseva yksityinen, voittoa tavoittelematon säätiö. Tehtävämme on tunnistaa yhteiskunnan uudistamiseen vaikuttavia tekijöitä Suomessa, Britanniassa ja Irlannissa sekä tukea myönteistä yhteiskunnallista muutosta. Luomme poikkitieteellisiä ja rajoja rikkovia verkostoja ja kumppanuuksia. Instituutti työskentelee tutkijoiden, taiteilijoiden, asiantuntijoiden ja päättäjien kanssa sekä edistää kulttuuri- ja yhteiskuntatutkimuksen alojen toimijoiden verkostoitumista. Rohkaisemme uusia ja ennennäkemättömiä ideoita ja tuemme taiteellisia interventioita, tutkimusta, luovia aloja ja sosiaalisia innovaatioita yhteiskunnan keskeisillä osa-alueilla.

“Instituutin kanssa toteutettu hanke oli merkittävä monin tavoin: Terolle se merkitsi lopullista breikkiä Britannian markkinoille ja loi pitkä-kestoisen suhteen. Vaikuttavuus koko suomalaiselle tanssille oli merkittävä, koska hanke auttoi parantamaan suomalaisen tanssin rahoitusta myös kotimaassa”

Iris Autio, Tero Saarinen Company

STRATEGIA

CULTURE HAS THE POWER – SUOMEN LONTOON INSTITUUTIN STRATEGIA 2020

Missio

Luomme myönteistä muutosta kulttuurin, tieteen ja taiteen kautta.

Visio

Olemme suomalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan kiinnostavin asiantuntija ja yhteistyökumppani Britanniassa sekä Irlannissa.

Arvot

Toimintamme perustuu tasa-arvoon, kulttuurin saavutettavuuteen, avoimuuteen ja rohkeuteen. Toteutamme kunnianhimoisia, rajoja ylittäviä hankkeita, joilla on myönteistä vaikutusta.

Miten toimimme

Tunnistamme kulttuurin, taiteen ja yhteiskunnan muutostekijöitä. Tartumme mahdollisuuksiin ja luomme väyliä uusille kansainvälisille kumppanuuksille sekä yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti merkittäville teoille. Tuemme suomalaisten taiteilijoiden, tutkijoiden ja muiden yhteiskunnallisten- ja kulttuuritoimijoiden kansainvälistymistä. Toimimme pitkäjänteisesti, ammattitaitoisesti ja rohkeasti. 

On merkittävää, että oikeat ihmiset on saatettu kontaktiin keskenään, vaikka siitä ei seuraisi mitään suurta julkisuutta. (…) Suomen Lontoon instituutin Suurin hyöty ja vaikuttavuus tulevat siitä, että suomalaiset kulttuurin-, taiteen- ja tieteentekijät kansainvälistyvät ja löytävät oikeita, hyödyllisiä kontakteja asemamaasta.

Pekka Huhtaniemi, Suomen Lontoon suurlähettiläs.

OHJELMAT

Instituutti toimii kulttuurin ja yhteiskuntatutkimuksen tutkana ja tunnistaa nyky-yhteiskunnassa esiintyviä trendejä. Instituutti tuo yhteen keskeisiä toimijoita ohjelmiensa kautta. Tämä tapahtuu luomalla verkostoja, muodostamalla kumppanuuksia ja tarjoamalla mahdollisuuksia yhteistyökumppaneille. Muutamaan keskeiseen teemaan keskittymällä pyrimme tuntuviin vaikutuksiin.

Instituutilla on kaksi ohjelmaa: taide- ja kulttuuriohjelma sekä yhteiskunta- ja kulttuuriohjelma. Taide- ja kulttuuriohjelma  tunnistaa taiteen kentältä uusia teemoja, tapahtumia, yhteisöjä ja yksilöitä ja toimia uusien, yllättävien yhteistyömuotojen moottorina. Ohjelman painopistealueita ovat nykytaide, design, nykysirkus ja elokuva.

Yhteiskunta- ja kulttuuriohjelma keskittyy sosiaalisiin innovaatioihin ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden kannalta olennaisiin kysymyksiin, kuten koulutukseen, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen. 

Instituutin tavoitteena on yhteiskuntatieteitä ja taiteita yhdistävällä toiminnallaan lisätä yhteiskunnallista hyvinvointia ja vahvistaa suomalaisen osaamisen näkyvyyttä. Toimintaamme saamme avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.