Instituutti

Suomen Britannian- ja Irlannin-instituutti aloitti toimintansa nimellä Suomen Lontoon-instituutti vuonna 1991, ja otti käyttöön nykyisen nimensä vuoden 2021 alusta. Instituutti on yksityinen, säätiöpohjainen organisaatio. Toimintaa rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Instituutti on yksi 16:sta Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutista.

Instituutti on myös yksi EUNIC Londonin jäsenistä. EUNIC London on EU-maiden kansallisten kulttuuri-instituuttien verkosto.

STRATEGIA 2024–2026:
Monimuotoinen, osallistava ja vaikuttava

Tarkoitus

Edesautamme edistyksellistä muutosta taiteen ja kulttuurin kentällä. Toteutamme kunnianhimoisia hankkeita, joilla on myönteisiä vaikutuksia sekä yksilön että yhteiskunnan tasoilla. Vahvistamme ja monipuolistamme kulttuurialan ammattilaisten välisiä yhteyksiä ja yhteistyötä Suomessa, Irlannissa ja Isossa-Britanniassa.

Visio

Tavoitteenamme on oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen tulevaisuus. Saavutamme tämän edistämällä taiteen, kulttuurin ja yhteiskunnan parissa työskentelevien ammattilaisten ja organisaatioiden mahdollisuuksia jakaa parhaita käytäntöjä, ja auttamalla heitä oppimaan toinen toisiltaan.

Arvot

 

Tasa-arvo – Oikeudenmukaisuus, monimuotoisuus ja saavutettavuus.

Periaatteet: Noudatamme reilun työn periaatteita, joita ovat reilu korvaus tehdystä työstä, reilut olosuhteet, sopimukset ja työn johto sekä oikeus toimia ja tulla nähdyksi omana itsenään. Lisäksi varmistamme, että vammaiset ja heikommassa asemassa olevat henkilöt voivat saada yhdenvertaiset tiedot ja toiminnan puitteet.

Kestävyys – Toimintamme ottaa huomioon sosiaalisen, taloudellisen ja ekologisen kestävyyden.

Periaatteet: Otamme huomioon henkilöt, jotka edustavat erilaisia taustoja, etnisiä alkuperiä, toimintakykyjä, sukupuolia, sukupuoli-identiteettejä ja seksuaalisia suuntautumisia. Sitoudumme säilyttämään ja suojelemaan ympäristöä etsimällä keinoja pienentää hiilijalanjälkeämme sekä kompensoimalla lentopäästömme. Pyrimme energiatehokkuuteen, jätteiden vähentämiseen ja tuemme kiertotalouteen perustuvia toiminnan malleja.

Läpinäkyvyys – Perustamme toimintamme hyvään hallintoon.

Periaatteet: Sitoudumme tutkittuun ja luotettavaan tietoon sekä oikeudenmukaisuuteen perustuvaan päätöksentekoon. Viestimme ymmärrettävässä muodossa selkeällä ja yksinkertaisella kielellä.

 

Näkökulmamme

 

Olemme edistäneet kulttuurista vuoropuhelua ja edistyksellisen yhteiskunnallisen tiedon välittämistä Suomen, Ison-Britannian ja Irlannin välillä jo yli 30 vuoden ajan. Suomalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan asiantuntijoina Isossa-Britanniassa ja Irlannissa pyrimme edistämään, kasvattamaan ja kehittämään merkityksellisiä suhteita sidosryhmiemme välillä. 

Tunnustamme taiteen koskemattomuuden, riippumattomuuden ja vapauden.

Näemme taiteen laajemmin myös:

-Luovuuden ja innovaation edistäjänä
-Keinona ilmaista ja tutkia monimutkaisia tunteita
-Henkisen hyvinvoinnin lisääjänä
-Yhteiskuntiemme arvojen, uskomusten ja haasteiden heijastajana
-Ymmärryksen lisääjänä epävarmassa maailmassa
-Vuoropuhelun,  empatian ja kommunikaation edistäjänä yhteiskunnallisen vastakkainasettelun aikakautena
-Kestävämmän tulevaisuuden luojana

 

Toimintatapamme

 

Arvoihimme perustuen:

-Kehitämme kansainvälistä yhteistyötä ja vahvistamme kansainvälisiä verkostoja.  Kannustamme kumppaneitamme jakamaan parhaita käytäntöjä taiteen, kulttuurin ja yhteiskunnallisten aiheiden parissa. Edistämme taiteilijoiden, luovan työn tekijöiden ja yhteiskunnallisten muutoksentekijöiden välistä vuoropuhelua. 

-Työskentelemme sosiaalisten jännitteiden lievittämiseksi. Tuemme hankkeita, joissa taiteellinen asiantuntemus ja laatu yhdistyvät merkityksellisiin yhteiskunnallisiin aiheisiin. Edistämme rasisminvastaista kulttuuria.

-Työskentelemme käytännönläheisesti ja ennakoivasti. Analysoimme hiljaisia muutossignaaleja taiteen, kulttuurin ja yhteiskunnan aloilla, jotta voimme paremmin ohjata toimintaamme ja pysyä merkityksellisenä muuttuvissa olosuhteissa. 

Työskentelemme itsenäisesti, mutta yhteistyössä Lontoon ja Dublinin Team Finlandin, EUNIC-verkoston sekä Pohjoismaiden suurlähetystöjen ja Färsaarten Lontoon edustuston kanssa.

 

Konkreettiset tavoitteet

 

Konkreettiset tavoitteemme strategiakaudelle 2024–2026 ovat:

1. Ohjelman kohdentaminen Tarkennamme ohjelmatoimintaamme, jotta voimme hyödyntää resurssejamme paremmin ja saada aikaan suurempaa vaikuttavuutta.

Tulevana kolmena vuonna asetamme etusijalle työskentelyn esittävien taiteiden ja nykytaiteen parissa sekä yhteiskunnallisen tasa-arvon edistämisen taiteen, kulttuurin ja muotoilun alueilla. Painotamme kansainvälisten valmiuksien kehittämistä, ammatillista mentorointia ja verkostojen vahvistamista. Työskentelemme erityisesti kansainvälistä osaamistaan kehittävien suomalaisten ja Suomessa asuvien taiteilijoiden kanssa.

2. Strategiset kumppanuudet – Rakennamme molempia osapuolia hyödyttäviä strategisia kumppanuuksia tavoittavuuden ja vaikuttavuuden laajentamiseksi.

Solmimme pitkäaikaisia strategisia kumppanuuksia arvojemme ja tavoitteidemme kanssa yhteensopivien organisaatioiden kanssa. Varmistamme ja kohdennamme taloudellisia resursseja yhdessä kumppanien kanssa mahdollisimman laaja-alaisen vaikuttavuuden takaamiseksi.

Julkistamme kauden 2024–2026 strategiset kumppanimme kevään 2024 aikana.

3. Sidosryhmävuoropuhelu – Syvennämme vuoropuhelua tärkeimpien sidosryhmiemme kanssa. Tämän tavoitteena on keskustella laajemmin toimintamme tavoitteista ja arvoista. Näin voimme säilyttää aktiivisen ja ennakoivan tilanneherkkyyden nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössämme.

Keskeiset sidosryhmämme ovat:

Suomalaiset ja Suomessa asuvat taiteilijat ja  luovan työn tekijät
Suomalaiset ja Suomessa asuvat asiantuntijat ja tutkijat
Brittiläiset ja irlantilaiset päättäjät ja kulttuuritoimijat
Kotimaiset rahoittajatahot ja mahdolliset sponsorit

 

 

HALLITUS

Malin Groop, puheenjohtaja
Leif Jakobsson
Mari K Niemi
Marianne Saarikko Janson
Jeremiah Tesolin
Rebecca Walton